Jméno Heslo

Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava

Charakteristika zařízení

Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava je školské zařízení, jehož prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání pro děti, žáky a zájemce z řad nejširší veřejnosti, s důrazem na identifikaci a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření činnosti je širokopásmové obsahem, formou, postupy a metodami práce, s důrazem na formování osobnosti mladého člověka, na podporu jeho přirozených zájmů, potřeb a aktivit.

Hlavní činnost

Pravidelná činnost je realizována prostřednictvím zájmových kroužků, které se pravidelně schází ke své činnosti v průběhu školního roku. Cílem pravidelné zájmové činnosti je poskytovat dětem a mládeži pestrou nabídku volnočasových aktivit, rozvíjet jejich zájmy a dovednosti. Všechny činnosti jsou zabezpečovány odbornými pedagogickými pracovníky a externími spolupracovníky DDM NR.

Příležitostná činnost

Příležitostná výchovně vzdělávací zájmová činnost je tvořena jednorázovými akcemi, jako jsou exkurzní zájezdy, besedy, přednášky a kulturní vystoupení. K těmto aktivitám jsou využívány volné prostory střediska volného času.

Táborová a rekreační činnost

Program pobytových a táborových akcí zahrnuje vodácký putovní tábor, zimní lyžařský tábor, zájmové tábory atd.